Apskaitininko kvalifikacijos kėlimas Kaune

Nerijus Šnaras
Kursus ves:

Nerijus Šnaras

Bankroto administravimo konsultantas
 • Sritis: Mokymai profesijoms
 • Trukmė: 68 val.
 • Vieta: Kaunas

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA

Apskaitininko kvalifikacijos kėlimas Kaune
Apskaitos programa DINETA.web

Švietimo programos kodas: 223002136
Švietimo programos trukmė bedarbiams: 68 val. 9 d. 

DINETA.web – tai internetinė kiekinės apskaitos programa. Prisijungimas prie sistemos yra tik internetu, tad kompiuterio galimybės nėra itin svarbios, kaip ir jūsų vieta, iš kurios dirbate, nes prie programos galite prisijungti iš bet kurios pasaulio vietos. DINETA.web turi visus reikalingus modulius buhalterinei apskaitai tvarkyti, o licencijos nuomojamos, tad bet kada galite keisti jų skaičių. Sistema talpina šimtaprocentinį funkcionalumą (nėra daloma į atskirus modulius), o ja galima naudotis 7-niomis kalbomis. DINETA.web yra ir gali būti lengvai integruojama su kitomis sistemomis (POS, Retail, darbo užmokesčio programa, BI įrankiai, e-shop, CRM ir daugelis kitų IS). DINETA.web naudotojai turi galimybę parsisiųsti DINETA.app programėlę ir joje patogiai analizuoti ataskaitų duomenis.

upėje ne daugiau kaip  iki 7 kursantų, tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti pakankamai dėmesio, kiekvienam mokiniui.

1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Tikslas-paruošti buhalterinės apskaitos specialistus, gebančius kvalifikuotai dirbti įvairių nuosavybės formų įmonėse, atlikti įvairias apskaitos operacijas, dirbti savarankiškai ir komandoje._

1.2. Reikalingas išsilavinimas:

Apskaitininko

1.3. Įgyjamos kompetencijos:

Kompetencijos

Mokymo tikslai

1.Žinoti teisines normas, reguliuojančias ūkinę veiklą, mokesčius ir darbo santykius.

1.1. Žinoti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir jos modelius, sužinoti, kokia yra įmonės vidaus dokumentų sistema.

1.2. Žinoti Verslo apskaitos standartus, kokia jų paskirtis ir kaip dirbti su šiais teisės aktais.

1.3. Žinoti buhalterio atsakomybę pagal įstatymus.

1.4. Žinoti įmonių formas ir jų skirtumus (UAB, AB, IĮ, MB, savarankiškai dirbantys asmenys).

1.5. Žinoti šalies ir tarptautinės prekybos mokesčius, mokėti administruoti mokesčius įmonėje.

2. Žinoti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles.

2.1. Žinoti bendruosius apskaitos principus.

2.2. Suprasti apskaitos politikos reikšmingumą įmonei.

3. Būti susipažinusiam su pirmine apskaitos dokumentacija.

3.1 Suprasti apskaitos procesus.

3.2. Suprasti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, pajamų ir sąnaudų, nuosavybės ir įsipareigojimų apskaitą.

3.3. Suvokti dvejybinę apskaitos sistemą.

3.4. Suvokti finansinių ataskaitų esmę.

3.5. Žinoti įmonės finansų struktūrą.

4. Žinoti apskaitos registrų sudėtį ir tvarkymą.

4.1. Žinoti buhalterinių sąskaitų planą ir kaip jį adaptuoti konkrečiai įmonei

4.2. Mokėti pasirinkti buhalterinės apskaitos programą.

4.3. Išmokti dirbti su buhalterine programa.

5. Parengti finansinę, mokestinę ir statistinę atskaitomybę.

5.1. Žinoti, kas sudaro metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

5.2. Susipažinti su informacija, pateikiama konkrečiose finansinės ataskaitose – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas.

5.3. Parengti finansinę atskaitomybę.

5.4. Parengti mokestinę atskaitomybę.

5.5. Parengti atskaitomybę.

Šios įgyjamos kompetencijos yra „Apskaitininko“ mokymo programos (Valstybinis kodas 362041101) kvalifikacijos sudėtinė dalis.

Įgytos kompetencijos siekiant apskaitininko kvalifikacijos gali būti vertinamos Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.

1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:

Kaip organizuoti buhalterinės apskaitos darbą mažoje įmonėje ir kas sudaro buhalterio darbą nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų sudarymo.

1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

1. Sudaryti mažai įmonei apskaitos politiką ir parinkti tinkamą sąskaitų planą.

2. Apskaityti visas mažų įmonių ūkines operacijas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir LR mokesčių įstatymais, įvertinti skirtumus.

3. Įvertinti mokestines prievoles, tenkančias įmonei ir sudaryti mokesčių mokėjimo planą.

4. Sudaryti finansines ataskaitas ir paskaičiuoti pagrindinius finansinius rodiklius.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:

apskaitininkas

1.3.4. Baigusio šią švietimo programą asmens įgytos 1.3 papunktyje nurodytos kompetencijos yra Apskaitininko kvalifikacijos (jos modulio) dalis

2.1. Švietimo programos turinys, mokymo temos ir teoriniam bei praktiniam mokymui skiriamos valandos:

Eil. Nr. Mokymo temos (potemio) pavadinimas Skiriama valandų
Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui Dėstytojas
1. Teisės pagrindai, žinotini buhalteriui 8 8 0
2. Verslo apskaitos standartai 8 8 0
3. Apskaitos bendrieji principai ir metodai 4 4 0
4. Apskaitos politikos reikšmė ir jos sudarymas. Sąskaitų planas 4 4 0
5. Elementarios apskaitos operacijos 8 4 4
6. Sudėtingos apskaitos operacijos 8 4 4
7. Finansinių operacijų apskaita 8 4 4
8. Buhalterinės apskaitos programos pasirinkimas. Pasiūla rinkoje. Kaip pasirinkti? 4 4 0
9. Apskaitos sistemos elementai - dokumentavimas, inventorizavimas, sąskaitos, dvejybinis įrašas, įkainojimas, kalkuliavimas, finansinės ataskaitos 8 8 0
10. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo darbai, sudarymas ir finansų analizė 8 8 0
Viso 68 56 12

2.2. Teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vietos (-ų) ir jų aprašymas:

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro patalpose Kauno g. 43, Vilnius 03203

Teoriniam mokymui reikalinga:

 • Mokymo klasė

 • Įranga ir įrengimai:

 • rašomoji lenta;

 • multimedia projektorius;

 • projektoriaus ekranas.

 • Dalomoji medžiaga

 • Metodinė literatūra

Praktiniam mokymui reikalinga:

 • Praktinio mokymo klasė

 • Įranga ir įrengimai:

 • rašomoji lenta;

 • multimedia projektorius;

 • projektoriaus ekranas;

 • interneto prieiga.

2.3. Mokymo turinio pateikimo metodų aprašymas:

Metodai: paskaita, diskusija, praktinis darbas su pavyzdžiais, kt.

Mokymo medžiaga pateikiamas skaidrėse, konspektuose.

3. MOKYMOSI KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

3.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymo kokybė užtikrinama:

Mokiniai kokybę įvertina apklausos būdu.

4. PRIEMONĖS, PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

4.1. Detalus mokymo procese naudojamų priemonių, įrangos ir naudojamos literatūros, padedančių siekti išsikelto tikslo ir uždavinių aprašymas:

Literatūra:

 • G. Kalčinskas, R. Kalčinskaitė-Klimaitienė. Buhalterinė apskaita + Užduotys ir jų sprendimai. Vilnius, 2017.
 • J. Bikienė, D. Pučkienė. Buhalterinė apskaita: teorija ir praktika. Vilnius, 2012
 • J. Jurevičienė, V. Kolaitienė. Buhalterinės apskaitos praktinė užduotis nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės. Vilnius, 2015
 • J. Žaptorius. Finansinė apskaita . Vilnius, VGTU , 2015
 • V.Bagdžiūnienė. Įmonių veiklos planavimas ir analizė. Vilnius, 2011
 • R. Misevičienė. Įmonės verslo apskaitos kompiuterizavimas. Kaunas, 2008.
 • LR Buhalterinės apskaitos įstatymas
 • LR Mokesčių administravimo įstatymas
 • LR Finansinės atskaitomybės įstatymas
 • LR Civilnis kodeksas, LR Baudžiamasis kodeksas
 • Verslo apskaitos standartai ir kiti teisės aktai.

4.2. Pasiekimų ir baigiamasis žinių vertinimas, nurodant vertinimo formą, (pvz., testas, pokalbis, praktinio darbo pristatymas ir kt.), vertinimo metodai, dažnumas:

Baigus mokymo programą, laikomas praktinis egzaminas. Jo tikslas – leisti įrodyti, kad dalyvis įgijo programoje numatytas kompetencijas.

Egzaminą vykdo sudaryta trijų asmenų komisija.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodami švietimo mokymo programos baigimo pažymėjimai lietuvių/anglų kalba.

Apskaitos bendrieji principai ir metodai

 • Pagrindiniai apskaitos principai ir jų reikšmė

 • Pertrauka

 • Ko darbdavys tikisi iš apskaitininko.

 • Pietūs

 • Apskaitos politikos reikšmė ir jos sudarymas.

 • Pertrauka

 • Sąskaitų planas.

Teisės pagrindai

 • Buhalterinės apskaitos įstatymas

 • Pertrauka

 • Finansinės atskaitomybės įstatymas.

 • Pietūs

 • Civilinis kodeksas

 • Pertrauka

 • Baudžiamasis kodeksas

Verslo apskaitos standartai (VAS)

 • LR Buhalterinės apskaitos įstatymo sąsaja su VAS

 • Pertrauka

 • Kaip dirbti su standartais ? – Metodinės rekomendacijos.

 • Pietūs

 • Ilgalaikio turto apskaita.

 • Pertrauka

 • Trumpalaikio turto apskaita.

Apskaitos sistemos elementai.

 • Dokumentų sisteminimo tvarka ir reikalavimai dokumentų archyvavimui.

 • Pertrauka

 • Dvejybinis įrašas

 • Pietūs

 • Ilgalaikio turto vertinimas ir rezervo apskaita. Įsipareigojimų vertinimas tikrąja kaina.

 • Pertrauka

 • Inventorizacijos atlikimo tvarka ir tikslas.

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo darbai.

 • Balanso ir pelno nuostolio ataskaitų sudarymas.

 • Pertrauka

 • Balanso ir pelno nuostolio ataskaitų sudarymas.

 • Pietūs

 • Finansinių rodiklių analizė.

 • Pertrauka

 • Finansinių rodiklių analizė.

Elementarios apskaitos operacijos

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

 • Pertrauka

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

 • Pietūs

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

 • Pertrauka

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

Sudėtingos apskaitos operacijos

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai

 • Pertrauka

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

 • Pietūs

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

 • Pertrauka

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

Finansinių operacijų apskaita

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

 • Pertrauka

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

 • Pietūs

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

 • Pertrauka

 • Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

Buhalterinės apskaitos programos pasirinkimas. Kaip pasirinkti?

 • Pasiūla rinkoje

 • Pertrauka

 • Diskusijos

 • PABAIGA