Apskaitininko kvalifikacijos kėlimas Vilniuje

Jurgita Jociūvienė
Kursus ves:

Jurgita Jociūvienė

Buhalterinių paslaugų įmonės MB “Finansita” savininkė ir vadovė
 • Sritis: Mokymai profesijoms
 • Trukmė: 68 val. 9 d. 
 • Vieta: Vilnius

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA

Apskaitininko kvalifikacijos kėlimas Vilniuje
Apskaitos programa Finvalda

Švietimo programos kodas: 223002136
Švietimo programos trukmė bedarbiams: 68 val. 9 d. 

Apskaitos programa „Finvalda“skirta asmenims, ketinantiems dirbti buhalterio darbą, tačiau stokojantiems praktinių žinių ir įgūdžių ar norintiems atnaujinti, pagilinti buhalterinės apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias. Ši programa labai intensyvi ir reikalaujanti pradinių buhalterinių žinių.

Kursai vyksta grupėje ne daugiau kaip  iki 10 kursantų, tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti pakankamai dėmesio, kiekvienam mokiniui.

UAB „Finansų valdymo sistemos” įkurta 1996 metais. Pagrindinės veiklos kryptys – buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programinės įrangos kūrimas, diegimas, pardavimas ir aptarnavimas. Mūsų klientai – tai paslaugų, prekybinės, gamybinės, statybinės, biudžetinės, viešojo sektoriaus ir kitokio tipo įmonės visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Esame sertifikuotas Microsoft partneris. Mes siūlome visą grupę apskaitos ir verslo valdymo sistemų, kurios patenkins mažų, vidutinių ir didelių įmonių poreikius. Tai programos – FINVALDA MINI, MIDI ir MAXI bei darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo apskaitos sistema PAY PREMIUM, taip pat platus integruojamų modulių pasirinkimas. Tikimės sėkmingo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pamąstykite apie galimybę dirbti kartu!

Daugiau informacijos: https://finvalda.lt/apie-mus/

1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Tikslas-paruošti buhalterinės apskaitos specialistus, gebančius kvalifikuotai dirbti įvairių nuosavybės formų įmonėse, atlikti įvairias apskaitos operacijas, dirbti savarankiškai ir komandoje._

1.2. Reikalingas išsilavinimas:

Apskaitininko

1.3. Įgyjamos kompetencijos:

Kompetencijos

Mokymo tikslai

1.Žinoti teisines normas, reguliuojančias ūkinę veiklą, mokesčius ir darbo santykius.

1.1. Žinoti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir jos modelius, sužinoti, kokia yra įmonės vidaus dokumentų sistema.

1.2. Žinoti Verslo apskaitos standartus, kokia jų paskirtis ir kaip dirbti su šiais teisės aktais.

1.3. Žinoti buhalterio atsakomybę pagal įstatymus.

1.4. Žinoti įmonių formas ir jų skirtumus (UAB, AB, IĮ, MB, savarankiškai dirbantys asmenys).

1.5. Žinoti šalies ir tarptautinės prekybos mokesčius, mokėti administruoti mokesčius įmonėje.

2. Žinoti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles.

2.1. Žinoti bendruosius apskaitos principus.

2.2. Suprasti apskaitos politikos reikšmingumą įmonei.

3. Būti susipažinusiam su pirmine apskaitos dokumentacija.

3.1 Suprasti apskaitos procesus.

3.2. Suprasti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, pajamų ir sąnaudų, nuosavybės ir įsipareigojimų apskaitą.

3.3. Suvokti dvejybinę apskaitos sistemą.

3.4. Suvokti finansinių ataskaitų esmę.

3.5. Žinoti įmonės finansų struktūrą.

4. Žinoti apskaitos registrų sudėtį ir tvarkymą.

4.1. Žinoti buhalterinių sąskaitų planą ir kaip jį adaptuoti konkrečiai įmonei

4.2. Mokėti pasirinkti buhalterinės apskaitos programą.

4.3. Išmokti dirbti su buhalterine programa.

5. Parengti finansinę, mokestinę ir statistinę atskaitomybę.

5.1. Žinoti, kas sudaro metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

5.2. Susipažinti su informacija, pateikiama konkrečiose finansinės ataskaitose – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas.

5.3. Parengti finansinę atskaitomybę.

5.4. Parengti mokestinę atskaitomybę.

5.5. Parengti atskaitomybę.

Šios įgyjamos kompetencijos yra „Apskaitininko“ mokymo programos (Valstybinis kodas 362041101) kvalifikacijos sudėtinė dalis.

Įgytos kompetencijos siekiant apskaitininko kvalifikacijos gali būti vertinamos Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.

1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:

Kaip organizuoti buhalterinės apskaitos darbą mažoje įmonėje ir kas sudaro buhalterio darbą nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų sudarymo.

1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

1. Sudaryti mažai įmonei apskaitos politiką ir parinkti tinkamą sąskaitų planą.

2. Apskaityti visas mažų įmonių ūkines operacijas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir LR mokesčių įstatymais, įvertinti skirtumus.

3. Įvertinti mokestines prievoles, tenkančias įmonei ir sudaryti mokesčių mokėjimo planą.

4. Sudaryti finansines ataskaitas ir paskaičiuoti pagrindinius finansinius rodiklius.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:

apskaitininkas

1.3.4. Baigusio šią švietimo programą asmens įgytos 1.3 papunktyje nurodytos kompetencijos yra Apskaitininko kvalifikacijos (jos modulio) dalis

2.1. Švietimo programos turinys, mokymo temos ir teoriniam bei praktiniam mokymui skiriamos valandos:

Eil. Nr. Mokymo temos (potemio) pavadinimas Skiriama valandų
Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui Dėstytojas
1. Teisės pagrindai, žinotini buhalteriui 8 8 0
2. Verslo apskaitos standartai 8 8 0
3. Apskaitos bendrieji principai ir metodai 4 4 0
4. Apskaitos politikos reikšmė ir jos sudarymas. Sąskaitų planas 4 4 0
5. Elementarios apskaitos operacijos 8 4 4
6. Sudėtingos apskaitos operacijos 8 4 4
7. Finansinių operacijų apskaita 8 4 4
8. Buhalterinės apskaitos programos pasirinkimas. Pasiūla rinkoje. Kaip pasirinkti? 4 4 0
9. Apskaitos sistemos elementai - dokumentavimas, inventorizavimas, sąskaitos, dvejybinis įrašas, įkainojimas, kalkuliavimas, finansinės ataskaitos 8 8 0
10. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo darbai, sudarymas ir finansų analizė 8 8 0
Viso 68 56 12

2.2. Teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vietos (-ų) ir jų aprašymas:

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro patalpose Kauno g. 43, Vilnius 03203

Teoriniam mokymui reikalinga:

 • Mokymo klasė

 • Įranga ir įrengimai:

 • rašomoji lenta;

 • multimedia projektorius;

 • projektoriaus ekranas.

 • Dalomoji medžiaga

 • Metodinė literatūra

Praktiniam mokymui reikalinga:

 • Praktinio mokymo klasė

 • Įranga ir įrengimai:

 • rašomoji lenta;

 • multimedia projektorius;

 • projektoriaus ekranas;

 • interneto prieiga.

2.3. Mokymo turinio pateikimo metodų aprašymas:

Metodai: paskaita, diskusija, praktinis darbas su pavyzdžiais, kt.

Mokymo medžiaga pateikiamas skaidrėse, konspektuose.

3. MOKYMOSI KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

3.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymo kokybė užtikrinama:

Mokiniai kokybę įvertina apklausos būdu.

4. PRIEMONĖS, PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

4.1. Detalus mokymo procese naudojamų priemonių, įrangos ir naudojamos literatūros, padedančių siekti išsikelto tikslo ir uždavinių aprašymas:

Literatūra:

 • G. Kalčinskas, R. Kalčinskaitė-Klimaitienė. Buhalterinė apskaita + Užduotys ir jų sprendimai. Vilnius, 2017.
 • J. Bikienė, D. Pučkienė. Buhalterinė apskaita: teorija ir praktika. Vilnius, 2012
 • J. Jurevičienė, V. Kolaitienė. Buhalterinės apskaitos praktinė užduotis nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės. Vilnius, 2015
 • J. Žaptorius. Finansinė apskaita . Vilnius, VGTU , 2015
 • V.Bagdžiūnienė. Įmonių veiklos planavimas ir analizė. Vilnius, 2011
 • R. Misevičienė. Įmonės verslo apskaitos kompiuterizavimas. Kaunas, 2008.
 • LR Buhalterinės apskaitos įstatymas
 • LR Mokesčių administravimo įstatymas
 • LR Finansinės atskaitomybės įstatymas
 • LR Civilnis kodeksas, LR Baudžiamasis kodeksas
 • Verslo apskaitos standartai ir kiti teisės aktai.

4.2. Pasiekimų ir baigiamasis žinių vertinimas, nurodant vertinimo formą, (pvz., testas, pokalbis, praktinio darbo pristatymas ir kt.), vertinimo metodai, dažnumas:

Baigus mokymo programą, laikomas praktinis egzaminas. Jo tikslas – leisti įrodyti, kad dalyvis įgijo programoje numatytas kompetencijas.

Egzaminą vykdo sudaryta trijų asmenų komisija.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodami švietimo mokymo programos baigimo pažymėjimai lietuvių/anglų kalba.

Apskaitos sistemos elementai

 • Apskaitos dokumentavimas

  Dokumentų planas
  Dokumentų sisteminimo tvarka ir reikalavimai dokumentų archyvavimui

 • Tarpinės finansinės ataskaitos

  Reikalavimai tarpinių finansinių ataskaitų sudarymui

 • Pietūs

 • Turto ir įsipareigojimų įvertinimas tikrąja verte

  Ilgalaikio turto vertinimas ir rezervo apskaita
  Įsipareigojimų vertinimas tikrąja kaina

 • Inventorizacija

  Inventorizacijos atlikimo tvarka ir tikslas
  Gamybos procesų inventorizacija (kalkuliavimas)

 • Inventorizacijos rezultatų apskaita

  Praktiniai pavyzdžiai

Verslo apskaitos standartai

 • VAS - Buhalterinės apskaitos metodika

  AVNT pristatymas. Tarnyba, atsakinga už verslo apskaitos standartus Lietuvoje
  Verslo apskaitos standartų komitetas. 43 verslo apskaitos standartai.
  Kaip dirbti su standartais ? – Metodinės rekomendacijos

 • Verslo apskaitos standartų rūšys

  tarptautiniai verslo apskaitos standartai
  verslo apskaitos standartai
  viešojo sektoriaus apskaitos standartai
  LR Buhalterinės apskaitos įstatymo sąsaja su VAS
  pertrauka 15 min

 • Ilgalaikio turto apskaita

  12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
  13-asis VAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas

 • Pietūs

 • Trumpalaikio turto apskaita

  9-asis VAS „Atsargos“
  18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
  pertrauka 15 min

 • Pajamų ir sąnaudų apskaita

  10-asis VAS „Pajamos“
  11-asis VAS „Sąnaudos“

Apskaitos bendrieji principai ir metodai

 • Apskaitos bendrieji principai ir jų reikšmingumas verslui

  Pagrindiniai principai ir jų reikšmė
  Įmonei reikšmingų principų parinkimas
  Finansinių metų parinkimas

 • Buhalterio profesija

  Ko verslas tikisi iš buhalterio
  Kas gali vesti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą
  Buhalterio atsakomybė ir ar vadovas visuomet yra kaltas
  pertrauka 15 min

 • Buhalterijos darbo organizavimas įmonėse

  Buhalterio funkcijos ir jų realizavimas – įmonės apskaitos organizavimas

 • Pietūs

 • Apskaitos politikos reikšmė ir jos sudarymas. Sąskaitų planas.

  7-asis VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“
  Sąskaitų planas
  Rekomendacijos buhalteriui
  pertrauka 15 min

 • Apskaitos politikos keitimas.

  Ilgalaikio turto apskaitinio įvertinimo keitimas
  Ilgalaikio turto perkėlimo į atsargas praktika

Elementarios apskaitos operacijos

 • Darbo užmokesčio apskaita nuo 2019 m.

  NPD taikymas
  Pensijų kaupimas

 • Darbdavio įmokų darbuotojo naudai apskaita

  Gyvybės draudimo įmokos

 • Pietūs

 • Pelno mokesčio apskaita

  LR Pelno mokesčio įstatymas
  Pelno mokesčio paskaičiavimas ir apskaita
  Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų apskaita
  Reprezentacinių išlaidų apskaita
  Gautos ir suteiktos paramos bei labdaros apskaita
  Gautų ir išmokėtų dividendų apskaita
  Būsimųjų laikotarpių sąnaudų ir būsimųjų laikotarpių pajamų pripažinimas ir apskaita

 • Pridėtinės vertės mokesčio apskaita

  Paprasti pavyzdžiai PVM įsipareigojimui paskaičiuoti
  PVM subsąskaitų naudojimas

Sudėtingos apskaitos operacijos

 • Dotacijų ir subsidijų apskaita

  21-asis VAS „Dotacijos ir subsidijos“
  Praktiniai uždaviniai

 • Statybos ir kitų ilgalaikių sutarčių apskaita

  25-asis VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“
  Praktiniai uždaviniai

 • Pietūs

 • Netipiniai darbo užmokesčio paskaičiavimo pavyzdžiai

  Valandinis darbas
  Darbas poilsio dienomis, naktimis, pamainomis

 • Atostoginių kaupinių apskaita

  Darbo kodeksas

 • Ankstesnių laikotarpių apskaitos klaidų taisymas

  Įtaka pelno mokesčiui ir metiniams rezultatams

Finansinių operacijų apskaita

 • Skolų perleidimo apskaita

  18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
  Praktiniai uždaviniai

 • Lizingo operacijų apskaita

  20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“
  Praktiniai uždaviniai

 • Pietūs

 • Užsienio valiutos pasikeitimo kurso įtakos apskaita

  22-asis VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“
  Praktiniai uždaviniai

 • Palūkanų apskaita

  Palūkanų pagal pasirašytas sutartis ne su finansų įstaigomis paskaičiavimo ir pripažinimo apskaitoje metodika

 • Įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo apskaita

  Kada privalu registruoti apskaitoje įstatinio kapitalo pokyčius
  Kas yra akcijų priedai
  Kada išmokant laisvas lėšas po įstatinio kapitalo sumažinimo, reikia išlaikyti ir sumokėti 15% pajamų mokestį

Apskaitos sistemos elementai

 • Apskaitos dokumentavimas

  Dokumentų planas
  Dokumentų sisteminimo tvarka ir reikalavimai dokumentų archyvavimui

 • Tarpinės finansinės ataskaitos

  Reikalavimai tarpinių finansinių ataskaitų sudarymui

 • Pietūs

 • Turto ir įsipareigojimų įvertinimas tikrąja verte

  Ilgalaikio turto vertinimas ir rezervo apsaita
  Įsipareigojimų vertinimas tikrąja kaina

 • Inventorizacija

  Inventorizacijos atlikimo tvarka ir tikslas
  Gamybos procesų inventorizacija (kalkuliavimas)

 • Inventorizacijos rezultatų apskaita

  Praktiniai pavyzdžiai

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo darbai, sudarymas ir finansų analizė

 • Finansinių ataskaitų tikslas

 • Darbai prieš sudarant finansines ataskaitas

  pertrauka 15 min

 • Finansinės atskaitomybės formos

  Įmonių kategorijos pagal LR Finansinės atskaitomybės įstatymą
  Finansinių ataskaitų rinkiniai ir jų sudėtis
  1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė“

 • Pietūs

 • Finansinės atskaitomybės sudarymo metodika

  2-asis VAS „Balansas“
  3-asis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita
  4-asis VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“
  pertrauka 15 min

 • Finansinės atskaitomybės sudarymo metodika

  5-asis VAS „Pinigų srautų ataskaita“
  6-asis VAS „Aiškinamasis raštas“

Buhalterinės apskaitos programos pasirinkimas. Pasiūla rinkoje. Kaip pasirinkti?

 • Buhalterinių apskaitos programų pasiūla

  Diskusija, pasidalinimas patirtimi.

 • Buhalterinės apskaitos programos FINVALDA pristatymas ir praktika

  Apie progamą ir jos galimybes vesti bet kokios srities verslo apskaitą
  Praktiniai uždaviniai ir darbas su programa kompiuterių klasėje